maanantai 22. joulukuuta 2008

Joulupuuroa ja päivänpolitiikkaa ympäristöministeriössä

Aikaisin maanantaina 8. 12. kymmenisen ympäristöjärjestöjen edustajaa oli kokoontunut ympäristöministeriön kokoustiloihin odottamaan asianomaisen ministerin saapumista. Paikalle oltiin kutsuttu jäseniä Maan ystävistä, Greenpeacesta, Luonto-Liitosta, Suomen luonnonsuojeluliistosta sekä Natur och Miljöstä keskustelemaan ajankohtaisista ympäristöaiheista; itse onnistuin pääsemään tilaisuuteen mukaan Maan ystävien toisena edustajana. Varhainen tilaisuus aloitettiin puurotarjoilulla, ja pian ympäristöministeri Paula Lehtomäki saapuikin paikalle. Ensitöikseen Lehtomäki kiitteli ympäristöväeltä vuoden aikana saatua hyvää sparrausta ja korosti, että keskustelua tarvitaan jatkossakin.

Ensimmäinen suuri asiakokonaisuus, josta Lehtomäki kertoi, koski aluehallinnon uudistusta, siis ALKU-projektia. Ympäristöjärjestöjen esittämien huolten liennyttämiseksi ministeri tähdensi alkuun, että uudistuksen tarkoitus ei ole heikentää ympäristöhallintoa, vaan entistä vahvemman yhteistyön avulla saavuttaa tilanne, jossa ympäristö integroituisi paremmin kaikkiin hallinnon osa-alueisiin poistamalla turhia raja-aitoja. Ympäristöön keskittyneiden osaajien määrää ei ole tarkoitus vähentää, eikä ympäristökeskuksiakaan tulla lakkauttamaan. Tilaisuudessa tätä ratkaisua kiiteltiin, mutta edelleen nousi esiin huoli ympäristöhallinon itsenäisyyden säilyttämisestä, sekä sen mahdollisuutta valvoa yleistä etua. Muita intressejä, kuten taloutta, ei saisi nostaa ympäristön yläpuolelle, mikä vaatii itsenäisyyden säilyttämistä.

Yksi ALKU-projektin tavoite on lisätä kansanvaltaisuutta. Sekä järjestöjen edustajat että ministeri olivat kuitenkin samaa mieltä siitä, että tätä ei voida toteuttaa vähentämällä resursseja tuottavuusohjelmin tai siirtämällä enempää tehtäviä kunnille, joissa resurssipula on jo nyt ilmeinen. Lehtomäki myönsi, että tehtävien siirtäminen kunnille on sama, kuin päättäisi, että asiat jätetään hoitamatta. Lupa-asioiden ja valvonnan hoitoon tarvitaan entistä enemmän resursseja, eikä niitä kunnilta löydy.

Toinen paljon huomiota saanut aihe oli ilmasto ja meneillään olevat Poznanin neuvottelut. Lehtomäki oli osaltaan pettynyt menneisiin kokouksiin, joissa osa vaikeista kysymyksistä oli lykätty myöhemmälle käsittelylle. Suomen osaan hän sanoi kuitenkin olevansa sikäli tyytyväinen, että tarkoituksena on toimia jo ennen EU-tasolla tehtyjä päätöksiä oman ilmasto- ja energiastrategian kautta. Tästä järjestöjen edustajat eivät olleet samaa mieltä; Polttava Kysymys -kampanjan koordinaattori Meri Pukarinen toi esille, että 20% tavoitteen sijaan tulisi ilmastotieteen linjausten mukaisesti pyrkiä lähemmäs 40%:a vuoteen 2020 mennessä. EU:n haluttiin myös toimivan malliesimerkkinä muille.

Ilmastokysymyksessä puhutti myös vastuunjako EU:n ilmastopaketissa. Lehtomäki esitti, että hänen mielestään suurempi osa päästövähennyksistä pitäisi tehdä kotimaisin toimin, eikä ulkoistettava tätä ulkomaille. Tästä järjestöjen edustajat olivatkin samaa mieltä, mutta huomauttivat, että kehitysmaat tarvitsevat myös tukea puhtaan kehityksen takaamiseksi. Teollisuusmaiden osalta kysymyksiä herättivät myös ilmaiset päästöoikeudet, joita järjestöt eivät pitäneet toivottavina. Ministerin mukaan ilmaisia oikeuksia jaettaisiin ainakin jossain määrin yrityksen käyttämän teknologian puhtauden mukaan, mikä kannustaisi ympäristöystävällisen tuotantotavan kehittämiseen. Ilmaiset päästöoikeudet tosin vähentäisivät huutokauppatulojen merkitystä.

Meri Pukarinen välitti lisäksi terveisinä Poznanista, etteivät ympäristöjärjestöt - edes virallisessa delegaatiossa olevat - pääse mukaan delegaation aamukokouksiin. Lehtomäki oli uutisesta tyrmistynyt ja sanoi olevansa yhteydessä Poznaniin. Pikanttina yksityiskohtana Lehtomäen kommentti: "Kyllähän delegaatio on pyritty muodostamaan niin, että sen kanssa voi seurustella." Tällä kertaa delegaatiossa mukana oli SLL. Kauniista osallistamispuheista huolimatta käytännössä on ilmennyt kuitenkin harmillisia puutteita.

Lisäksi Meri pyysi vielä Lehtomäkeä välittämään pääministerille terveisiä, että vastuunjakodirektiivissä CDM-hankkein tehtävien päästövähennysten määrää tulee laskea ja aidosti valtaosa vähennyksistä tulee tehdä kotimaassa.

Ilmaston yhteydessä keskusteltiin myös metsistä. Ministeri oli vahvasti sitä mieltä, ettei pitäisi olla mahdollista ensin hakata metsää kokonaan ja sen jälkeen uudelleenistuttaa, jolloin tästä voisi saada päästöoikeuksia. Järjestöjen edustajat olivat samaa mieltä, ja esittivät, että nykyisten metsien suojelemisen pitäisi olla ensisijaisessa asemassa. Kritiikkiä annettiinkin Metso-hankkeelle. Metsänomistajia on samaan aikaa kehotettu hakkaamaan että suojelemaan metsiään enemmän. Järjestöt toivoivat, että ilmastotyötä ja siihen liittyviä metsäkysymyksiä tarkasteltaisiin entistä enemmän yhteydessä biodiversiteettiongelmien kanssa.

Moni muukin ajankohtainen ympäristökysymys sai tunnin kestäneen tilaisuuden aikana maininnan. Ministeri toi esille mahdollisuuden metsästää liikenneuhaksi tulleita hirviä luonnonsuojelualueilla sekä Pallaksen tilanteen, josta parhaillaan tehdään tarkempaa ympäristövaikutusten arviointia. Kummatkaan hankkeet eivät saaneet järjestöiltä kannatusta. Maatalouden ympäristötukien parempi fokusoiminen ja haitallisten alueiden poistaminen viljelykäytöstä sen sijaan saivat edustajilta kiitosta hyvinä avauksina. Kovin pikaista muutosta tilanteeseen ei kuitenkaan voi odottaa, sillä kuten ministeri huomautti, tukien perusteita ei ole mahdollista muuttaa kesken tukikauden. Valmisteluita kuitenkin tehdään, jotta seuraavilla tukikausilla olisi mahdollista ottaa entistä suurempia edistysaskeleita ympäristötuen paremman ohjaavuuden kannalta. Lyhyitä kommentteja lausuttiin myös merentutkimuskeskuksen ja uhanalaisten lajien, kuten kuukkelin nykytilasta, sekä Suomelahden läpi kulkevasta suunnitteilla olevasta kaasuputkesta.

Tilaisuuden päätteeksi ministeri Lehtomäki kiitteli järjestöjä kommenteista ja toivoi, että keskustelu ja tapaamiset jatkuisivat tulevaisuudessakin joistakin erimielisyyksistä huolimatta. Terveisemme luvattiin tuolloin viedä eteenpäin Poznaniin.

sunnuntai 21. joulukuuta 2008

Mielipidekirjoitus ikäpolvien tasa-arvosta

Seuraava Jaakon ja minun kirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 17.12.2008.

Suomalaisnuorten poliittista ja taloudellista valtaa on merkittävästi vähennetty. Taloudellisessa mielessä ongelmat näkyvät esimerkiksi siinä, että suomalaisten alle 25-vuotiaiden nuorten kotitaloudet tienasivat 1981 kaksi kolmasosaa 45-54 -vuotiaiden kotitalouksien tuloista. Vuonna 2006 vastaava osuus oli puolet. Kaikki ikäryhmät ovat Suomessa vaurastuneet 1980-luvulta lähtien, mutta vanhempien ikäluokkien kasvava taloudellinen etumatka on omiaan luomaan ristiriitoja. Vanhojen ikäpolvien ideaaleihin perustuvaan politiikkaan kuuluu myös omistusasumisen tukeminen vuokra-asumisen kustannuksella. Nuoria ihmisiä kannustetaan, nyt surullisesti realisoituvin tuloksin, ottamaan kohtuuttomia lainoja erilaisten verohelpotusten avulla. Suuri osa nuorista asuu kuitenkin vuokralla, ja joutuu näin kantamaan kovempaa verotaakkaa kuin paremmassa taloudellisessa lähtökohdissa oleva väestönosa. Ongelmaa kärjistävät vielä opintotuen asumislisän matala katto sekä epävarmasta taloustilanteesta johtuva vuokrien nousu.

Vanhempien ikäpolvien kaavailema politiikka on huolestuttavaa myös tulevaisuuden linjausten osalta. Pääosin nuoria koskettava pätkätyöläisten huono asema on hyvä esimerkki ajattelemattomuudesta, joka seuraa haluttomuudesta tarttua nuorten ongelmiin. Väläytellyt heikennykset nuorten työttömyysturvaan ovat sen sijaan tietoisia linjauksia väestöryhmien eriarvoistamiseksi. Samaan aikaan kansainvälisillä areenoilla suomalaisen elinkeinoelämän vanhat vaikuttajat keskittyvät tinkaamaan kohtuuttomia helpotuksia yhteisissä päästötalkoissa. Nämä päättäjät eivät todennäköisesti tule todistamaan ilmastonmuutoksen pahimpia vaikutuksia, ja sen näkee myös heidän toimistaan.

Jos nuorilla olisi enemmän poliittista ja taloudellista valtaa, nämä ongelmat eivät varmasti esiintyisi samassa mittakaavassa. Nuorten aktiivisuutta on pyritty parantamaan lähinnä surkuhupaisilla aktivointikampanjoilla. Parempi ratkaisu onkin sukupuolten välisten epäkohtien korjaamisessa käytettyjen toimien ulottaminen myös sukupolvien välisen tasa-arvon parantamiseen. Esimerkiksi luottamuspaikkoja jaettassa tulisi ottaa käyttöön omat kiintiöpaikat nuorille tarpeeksi monipuolisten näkökulmien saamiseksi. Nykyisen hallituksen, jonka keski-ikä on 50 ikävuoden tienoilla, virkaanasettamisen yhteydessä saavutettiin historiallinen naisvaltaisuus. Samanlaista edistystä voidaan saavuttaa myös nuorten yhteiskunnallisen aseman parantamisessa. Työ voidaan aloittaa välittömästi kunnallisia luottamustehtäviä jaettaessa.


Heikki Sairanen
Jaakko Stenhäll

keskiviikko 17. joulukuuta 2008

Kriittisyys, tasa-arvo ja osallistuminen periaatteina

jatkoa yhteisöllisyysteemaan...?

Tein gradun. Se käsitteli Prometheus-leirin tuki ry:tä (Protua) ja sen kasvatusperiaatteita ja toimintamuotoja Protun aikuistumisleireillä. Tutkin siis sitä, miten leireillä luodaan yhteisöllisyyttä, saadaan nuoria ajattelemaan kriittisesti asioista ja miten Protu näin tukee nuorten tiedostamista yhteiskunnasta ja omasta paikastaan siinä.

Ajattelin koko ajan gradun teon prosessin aikana, että tietyt lähtökohdat, joita käsittelin, ovat yleistettävissä järjestötoiminnan luonteeseen ylipäätään. Käyn muutamia niistä tässä läpi.

Tasa-arvo, avoimuus ja toisten huomioon ottaminen. Protuleirillä otetaan lähtökohtaisesti jo tavoitteeksi kaikkien leiriläisten ja leirinvetäjätiimin tasa-arvoisuus ja tietty antiautoritäärisyys. Tavoitteena on tietysti se, että valmiita vastauksia ei ole, ja että kaikista asioista voidaan keskustella, kunhan jokainen miettii perusteluja näkemyksilleen ja esittämilleen kannoilleen. (Tasa-arvo ja avoimuus ovat itse asiassa fundamentaalisia lähtökohtia leireillä. Niiden kautta pyritään siihen, että leiristä muodostuu leiriläiselle aivan erityinen ja upea kokemus yhteisöllisessäkin mielessä).

Kriittinen pohdinta ja keskustelu. Keskeistä leirien toimintamuodoissa on se, että asioita käsitellään kriittisesti ja eri puolia asioista ollaan valmiita tarkastelemaan avoimesti. Tämä ei ole arkisesti ollenkaan niin itsestään selvää. Eri näkökohtien esiin tuomisen ja omien oletusten esiin nostamisen kautta osallistujien ajatukselliset luutumatkin tulevat usein kyseenalaistetuksi.

Tiedostaminen ja kasvaminen osallistumiseen ja aktiivisuuteen. Leirillä muodostuva välitön ilmapiiri ja asioiden kriittinen ja avoin tarkastelu voivat luoda sitä, että nuori avautuu henkisesti pohtimaan asioita ja omia suhteitaan niiihin. Näin kuin itsestään tuetaan sitä tiedostamista, mikä on hyödyksi toimittaessa kaikkialla yhteiskunnassa ja omassa elämässä. Leirien ja protutoiminnan kautta nuorissa syntyy monesti myös vastuun ottoa muista, valmiutta tehdä itse asioita esimerkiksi Protuleirien vetäjänä ja, luulen näin, myös aktiivisuutta muutoin elämässä.

Miten nämä asiat sitten pätevät Tampereen vihreisiin nuoriin? Siten, että edellä mainitut periaatteet ovat toivottavasti läsnä myös Virnun toiminnassa. Suon, että tasa-arvoisuuteen, avoimuuteen, kriittisuuteen, toisten huomioon ottamiseen ja osallistumisen tukemiseen panostetaan Virnussakin.

Kahden vuoden kokemuksen kautta voin sanoa, että ne toteutuvat omalla tavallaan. Virnun toiminta on ollut monesti innostavaa ja motivoivaa. Asioita on ainakin tarkasteltu kriittisesti ja yhteiskuntaa monipuolisesti. Lähtökohtana on kaikkien tasa-arvoinen osallistumisen mahdollisuus ja huomioon ottaminen. Tämä ei tarkoita sitä, että näihin edellä oleviin periaatteisiin ei voisi kiinnittää huomiota ja että niitä ei voisi edelleen kehittää. Periaatteet ovat loppujen lopuksi yksinkertaisia, niiden pohjalle voi sitten rakentaa omaa tilanteeseen sopivaa innostavaa toimintaa - kuten myös Protussa lähtökohtana on.

Yksi poliittinenkin asia luultavasti yhdistää Protun ja Virnun. Ajattelen niin, että Tampereen vihreillä nuorilla on tavoitteena edistää toiminnassaan kaikkien uskontokuntien ja katsomusten, tai katsomattomuuden, harjoittamisen mahdollisuutta.